Om oss

Tysslinge Åkeri AB är ett av Stockholms största åkerier. Vi finns utanför Södertälje och erbjuder allt från enstaka containers till helhetslösningar för både små och stora företag inom återvinning och avfallshantering. 

Vår långa erfarenhet i branschen borgar för hög kvalitet på våra tjänster. 

 

Hur vi blev till

Företaget grundades 1955 av bröderna Göran, Bertil och Lars Eriksson. Det var då ett litet åkeri som framför allt de senaste 10 åren har vuxit från ett fåtal lastbilar till att vara ett av Stockholms största åkerier med över 60 anställda och transporter som rullar över hela Storstockholm. Nuvarande ägare av företaget är Tobias Tegelby som själv varit verksam i bolaget sedan mitten av 90-talet.

  

 

Miljö- och kvalitetsledningssystem

 

Tysslinge Åkeri AB är certifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 och kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015. Hela verksamheten omfattas av certifieringen och vi ställer också krav på våra leverantörer när det gäller vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Kvalitet

För att leva upp till våra kunders, leverantörers och medarbetares förväntningar arbetar vi alltid med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på detta är vi sedan 2009 ISO-certifierat enligt ISO 9001:2015 - en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Miljö

Omsorg om vår miljö är en viktig fråga för oss, inte minst pga. den miljöpåverkan lastbilar och stora maskiner har. Tysslinge Åkeris miljöarbete ingår som en integrerad och naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar fortlöpande med att se över och förbättra arbetssätt och processer för att minska vår negativa miljöpåverkan. Som ett led i vårt miljöarbete är vi också certifierade enligt ISO 14001:2015 - en internationell standard för miljöledningssystem.  

Tyssslinge Åkeri AB strävar efter att alltid leverera den bästa kvaliteten och bemöta kunder på ett proffesionellt sätt. Vi ska därför upprätta, fastställa, kommunicera och följa upp satta verksamhetsmål (inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö) utifrån vår verksamhetspolicy, berörda aktuella lagar och andra krav (inkl. kundkrav) samt de betydande arbetsmiljöriskerna och miljöaspekterna. 

Verksamhetsmål och miljöpåverkan 

Tysslinge Åkeri AB har satt upp tre betydande verksamhetsmål för perioden 2018-2020:  

  • Vid utgången av 2020 ska minst 92 % av vår lastbilar vara Euro 6 klassade.
  • Tysslinge Åkeri ska senast 2020 ha anställt någon som på hel- eller deltid kommer att arbeta aktivt med miljö- och kvalitetsledningssystemet och på så sätt öka och förbättra förvaltningen av verksamhetssystemet.
  • Andelen avfall som deponeras skall minska till förmån för det avfall som kan återvinnas eller återbrukas till 4,5 % för budgetåret 18/19, minskas till 4 % för budgetåret 19/20 och minskas till 3,5 % för budgetåret 20/21.

 

Vi jobbar aktivt med att minska miljöpåverkan och en del i det arbetet är att fastställa betydande milljöaspekter, och på vilka sätt vi arbetar förebyggande med dessa aspekter. Här ses några av de betydande miljöaspekter vi arbetar aktivt med.

  • På återvinningsanläggningen processas farligt avfall, t.ex. impregnering/kemikalierester som har en stor miljöpåverkan och kan förorena mark och vatten. Här finns en risk att farligt avfall sorteras fel. Vi har dock upprättat rutiner för hantering av farligt avfall och minskar därigenom risken för negativ miljöpåverkan.
  • Förbrukning av fossila bränslen, utsläpp av bland annat cancerogena ämnen samt partiklar. Utvinning av icke-förnybara resurser som plast och metall vid tillverkning av nya fordon samt utsläpp till luft, förorening av mark eller deponering vid sluthantering. Samt energiförbrukning vid tillverkning och sluthantering. Här finns möjligheten att byta ut fossildrivna fordon till miljövänligare alternativ och det är ett av våra verksamhetsmål för de kommande 2 åren. 
  • En miljöaskpekt är damning och partiklar från vägdamm och krossning av brännbar fraktion, som kan orsaka luftföroreningar vid utsläpp i luft. För att aktivt arbeta med detta har vi ett kontrollprogram för återvinningsanläggningen med tydliga rutiner för hantering av damning.

 

Här nedan återfinns vår verksamhetspolicy.